Architectuurprijs Almere 2024

Deelnamereglement

Architectuurprijs Almere Logo

AANLEIDING EN DOEL

Met de Architectuurprijs Almere wil Almere haar meest iconische gebouwen en plekken markeren. Elke twee jaar worden de beste ruimtelijke ontwerpen in de spotlight gezet, daarvan komen er drie in aanmerking voor een prijs.

Iedereen van wie een ontwerp in Almere sinds maart 2022 is gerealiseerd kan meedoen. Zowel professionals als niet-professionals. Alle soorten van ruimtelijke projecten kunnen worden ingediend, je kunt zelfs meerdere ontwerpen voordragen voor de prijs.

Je kunt jouw ontwerp(en) indienen vanaf maandag 18 maart 2024 tot de sluiting op vrijdag 17 mei 2024 17:00uur. Deze dien je digitaal in te dienen via het aanmeldformulier. Hierin leg je uit waarom jouw ontwerp bijzonder is, ook lever je hier foto’s en bouwtekeningen aan. Tevens wordt van je gevraagd een voorstel te doen wat je met jouw eventueel te winnen prijsbedrag gaat doen ter verrijking van je werk (persoonlijk als ontwerper of gerelateerd aan uw bureau). Bijvoorbeeld een studiereis, een mentor, een marketingactiviteit of iets anders, zolang het maar werk gerelateerd is. Op die wijze is de prijs zelf ook duurzaam en dient -indirect- ter verrijking van de toekomstige architectuur.

Alle ingediende ontwerpen zijn vanaf woensdag 22 mei 2024 online in te zien.

8 nominaties, 3 prijswinnaars

De vakjury gaat aan de slag met alle inzendingen.

In de eerste beoordelingsronde nomineert de vakjury maximaal acht ontwerpen. De bekendmaking van de 8 genomineerden vindt publiekelijk plaats op woensdag 15 mei, je krijgt dan bericht of je tot de genomineerden behoort.

Op 15 mei opent ook de publieksprijs, waar bewoners van Almere via de website op hun favoriete project kunnen stemmen, deze sluit op vrijdag 7 juni om 17:00.

De kinderjury kiest op woensdag 5 juni hun favoriete ontwerp. Dit jaar samengesteld uit leerlingen van verschillende scholen in Almere. Kunstlinie en KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) organiseren voor leerlingen van groep 8 hun eindpresentaties na architectuurlessen van architect Bas ten Brinke. Uit de deelnemers worden 5 leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan de Kinderjury.

Op vrijdag 7 juni 2024 brengt de jury een bezoek aan de acht genomineerde projecten.
We verzoeken je daar in je agenda rekening mee te houden. Is voor het bezoek van jouw ontwerp de toestemming benodigd van een ander – bijvoorbeeld van de eigenaar – , dan dien je zelf diegene op de hoogte te brengen en dien je dit zelf te regelen voorafgaand aan het jurybezoek. Vervolgens selecteert de vakjury het winnende ontwerp.

Op vrijdag 14 juni worden de vak-, kinder- en publieksprijs feestelijk bekend gemaakt in Kunstlinie.
De winnaars ontvangen elk een plaquette en elk een bedrag van 2.500 euro,-. De genomineerde projecten worden opgenomen in een compacte reizende expositie, die vanaf 14 juni te zien is in Kunstlinie. De publicatie blijft nog jarenlang een inspirerend naslagwerk voor de gemeente en ontwikkelende partijen.

Voordrachten
Ontwerpers kunnen ook door derden worden voorgedragen bij de projectorganisatie,
dit kan via mailadres mail@architectuurprijsalmere.nl tot uiterlijk maandag 1 mei om 17.00 uur. Voordragen kan desgewenst anoniem. De projectorganisatie informeert de voorgedragen ontwerper. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens zelf een inzending te verzorgen.

DEELNAMEVOORWAARDEN

 1. Iedereen kan zijn ontwerp(en) voordragen voor de Architectuurprijs Almere 2024: particulieren, instellingen, zelfbouwers, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoorts. Zowel professionals als amateurs. Deelnemers mogen meerdere inzendingen indienen. Dit kan een individuele inzending zijn of een inzending in teamverband.
 2. Bij een inzending in teamverband moet door het team één hoofdverantwoordelijke worden aangewezen die als vertegenwoordiger (penvoerder) namens het deelnemende team optreedt.
 3. Het ruimtelijk project bevindt zich geheel dan wel grotendeels binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Almere.
 4. Het ontwerp betreft een gebouw of een (semi) openbaar toegankelijke plek. Het kan gaan om gebouwen, pleinen, parken, civieltechnische werken, landschappen, buurten, erven, kunstwerken, ensembles, buurtcentra, bedrijventerreinen, enzovoort. Het interieur van privéruimtes kan niet worden voorgedragen.
 5. Het project moet zijn opgeleverd in de periode tussen 1 maart 2022 en nu, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het resultaat.
 6. Uitgesloten van deelname zijn de leden van de jury en hun directe (eerste en tweede graads-) familieleden, medewerkers van het bedrijf of bureau waarvoor zij werkzaam zijn alsmede eventuele participanten in een gezamenlijke onderneming. Dit geldt ook voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is (geweest) bij de voorbereiding en/of de organisatie van de prijs.
 7. Onvolledig ingevulde aanmeldformulieren worden niet in behandeling genomen. Op ontbrekende gegevens wordt contact met de inzender opgenomen.
 8. Deelname geschiedt met gesloten beurzen. Meedoen is kosteloos, maar ook wordt er door de uitschrijver geen vergoeding beschikbaar gesteld voor deelname.
 9. Over de uitslag van de jurybeoordeling wordt niet gecorrespondeerd.
 10. De prijs wordt uitgereikt aan de ontwerper(s) van de winnende ruimtelijke projecten.In geval het geestelijk eigendom van een winnend ontwerp met succes door derden wordt betwist dan vervalt de prijs aan de uitvrager. In het geval zoals hierboven beschreven zal uit de overgebleven genomineerden een nieuwe prijswinnaar worden gekozen.
 11. Alle digitale documenten – de tekst, de foto’s, eventuele filmpjes, de verklaring van eigendom/akkoordverklaring – worden geüpload via de website  www.architectuurprijsalmere.nl die doorlinkt naar de website van de Kunstlinie, hier vind je een link naar het aanmeldformulier.
  De deelnemer krijgt automatisch bericht van de ontvangst van de digitale bestanden. Heb je problemen met het uploaden van je digitale stukken of krijg je geen automatisch bericht van ontvangst, stuur dan een mail naar mail@architectuurprijsalmere.nl.
 12. De inzendtermijn voor het digitaal indienen sluit op vrijdag 17 mei om 17.00uur.
 13. De ontwerper geeft met het indienen van een ontwerp aan bereid te zijn medewerking teverlenen bij activiteiten in het kader van de Architectuurprijs Almere 2024, waaronder inbegrepen activiteiten ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde ontwerpers betreft dat onder meer het ontvangen van de juryleden die het project bezoeken op vrijdag 7 juni, aanwezigheid bij de prijsuitreiking op vrijdag 14 juni en deelname aan de expositie van de genomineerde ontwerpen.
 14. De deelnemende ontwerper machtigt de organisatie kosteloos gebruik te kunnen maken van het bijgeleverde tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de Architectuurprijs Almere 2024, publicaties en tentoonstelling. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom blijven uiteraard van toepassing.

JURERING

Beoordeling Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen inhoudelijk. Voor de selectie van de (maximaal) acht te nomineren inzendingen oordeelt de jury naar de mate waarin voldaan is de volgende criteria:
• innovatief: dit begrip verwijst naar aspecten als vernieuwend, origineel en/of inventief;
• duurzaam: dit begrip verwijst naar een diversiteit aan facetten waaronder materiaal- en energiegebruik, en/ of hergebruik, en/of levenswijze;
• culturele waarde: dit verwijst naar begrippen als zeggingskracht, verbeelding en identiteit;
• maatschappelijke relevantie: dit begrip verwijst naar de bijdrage aan actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken in Almere;
• verhouding: hoe verhoudt het zich tot de (directe-) omgeving en stad.

Verder gaat het om een samenhangend en integraal oordeel over een inzending. De jury heeft daarbij de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meeste bijdraagt aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ruimtelijke projecten. De acht genomineerden projecten worden door de jury op locatie bezocht. Uit de acht genomineerde inzendingen selecteert de jury één vak prijswinnaar.

Jury Samenstelling
De vakjury bestaat uit zes leden alsmede een juryvoorzitter.
Het uitgangspunt bij de samenstelling van de vakjury is te komen tot een evenwichtige opbouw in expertise. Bij de samenstelling is meegenomen dat minstens twee leden een professionele achtergrond en kennis hebben met de vakdisciplines architectuur en/of stedenbouw en/of landschap en/of ruimtelijke ordening en/of opdrachtgeverschap.
Twee van de juryleden zijn winnaars van de vorige architectuurprijs, twee leden zijn afkomstig uit de kringen van ontwerp, vak kritiek, openbaar bestuur, opdrachtgever, kunst, maatschappelijke vraagstukken. En twee peetvaders- en peetmoeders van Almere die samen een stem delen.
Juryvoorzitter 2024: Jasper de Haan voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).
Juryleden 2024: Brans Stassen, Dimphy Aarts, Daniëlle Huls, Vincent Muller, twee onaangekondigd.

Werkwijze
De jury besluit in aanwezigheid van ten minste de helft van de stemgerechtigde leden en bij meerderheid van stemmen. De jury stelt een rapport op waarin zij haar bevindingen neerlegt met betrekking tot de (maximaal) acht genomineerde ontwerpen. De jury beslist vervolgens aan wie van de genomineerden de vakprijs wordt toegekend en motiveert dat in haar rapport. In geval de jury tijdens de beoordeling geen overeenstemming bereikt over een of meerdere inzendingen zal worden overgegaan tot stemming. Ieder jurylid verkrijgt in dat geval 1 stem, en een gedeelde stem voor de peetmoeder en vader. Bij stemming geldt dat besloten wordt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij een staking van de stemmen zal er een loting plaatsvinden.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij zeer veel of juist weinig inzendingen, heeft de jury het recht de uitschrijver te adviseren over het organisatorische verloop van de prijsvraag om een verantwoord juryproces mogelijk te maken. De uitschrijver beslist uiteindelijk, de jury gehoord hebbende, over het verloop van de prijsvraag.

BEKENDMAKING

Tijdens de feestelijke uitreiking van de AA’24 op vrijdagmiddag 14 juni in Kunstlinie worden de drie winnaars bekend gemaakt; de kinderprijs door de kinderjury, de vakprijs door de vakjury voorzitter en de publieksprijs wordt uitgereikt door vertegenwoordiging van de gemeente Almere.

Het juryproces, -rapport, de prijsuitreiking, de kinderjury, de online publicatie vormen de kern van de kennisoverdracht en kennisontwikkeling. In publieksbereik wordt voorzien door de beste ontwerpen een breder podium te bieden met presentaties van de genomineerden via verschillende media.

PLANNING 2024

Maandag          18-03                           Lancering AA ‘24 en opening inzendingen
Vrijdag              17-05 17.00 uur           Sluiting inzendingen
Woensdag        22-05                           Bekendmaking nominaties
Woensdag        22-05                           Stemmen voor publiek geopend
Woensdag        05-06                           Kinderjurydag
Donderdag        06-06                           Sluiting publieksstemmen
Vrijdag              07-06                           Vakjurydag, bezichtigingen en keuze vakprijs
Vrijdag              14-06                           Uitreiking Architectuurprijs en opening expositie

* Houd de website en social media in de gaten voor de actualiteiten en wijzigingen.

UITSCHRIJVER, STATUS REGLEMENT

Uitschrijver van de prijs

De prijs wordt in opdracht van Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere uitgevoerd door Kunstlinie, 10 Esplanade,1315 TA Almere Nederland.

Alle informatie over de Architectuurprijs Almere is te vinden op de website www.architectuurprijsalmere.nl. Communicatie tijdens de prijsvraagprocedure verloopt via Mark Wiechmann, secretaris en producent via mail@architectuurprijsalmere.nl.

Status Reglement

Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de deelnemers en de beoordelaars. Bij twijfel over de interpretatie van de regels beschreven in dit Reglement en/of de bijlagen is de algemene bepaling van kracht dat de uitschrijver, waar nodig de jury gehoord hebbende, in zo’n geval beslist.

De Architectuurprijs Almere 2024 wordt georganiseerd door Kunstlinie in opdracht van de Gemeente Almere en is mede mogelijk gemaakt door Almere Deze Week, het Erfgoedhuis Almere en Stichting DKOR.

Partner Logos Architectuurprijs Almere